کابینت

 با توجه به بازار گسترده و تنوع بسیار زیاد انواع MDF و مشتقات چوبی کابینت بر اساس انتخاب نوع جنس و محل استقرار کابینت ها طراحی و اجرا می گردد.